Wedstrijdreglement

NURSE OF THE YEAR

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels met betrekking tot de deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd “Nurse Of The Year” die Care Talents organiseert via haar website www.nurseoftheyear.be. Care Talents is een onderneming gelinkt aan House of Talents BV, met zetel te President Kennedypark 8B, 8500 KORTRIJK, KBO 0555.937.484.
 2. Door deel te nemen aan online wedstrijden van House of Talents aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die House of Talents in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
 3. House of Talents behoudt zich het recht voor om het wedstrijdreglement op elk moment te wijzigen. In voorkomend geval zal House of Talents behoudt de deelnemers hiervan op de hoogte brengen, waarbij zij vrij zullen zijn om hun deelname al dan niet stop te zetten.

Artikel 2. Deelnemingsvoorwaarden

2.1 Potentiële deelnemers kunnen binnen de hiernavolgende categorieën deelnemen aan de wedstrijd. Hierbij zijn de telkens de hierna vermelde cumulatieve deelnemingsvoorwaarden van toepassing:

 1. Verpleegkundige van het jaar:
 • In het bezit van een verpleegkundig diploma.
 • Op heden werkzaam als verpleegkundige.
 1. Zorgteam van het jaar:
 • Een team waar minimaal 1 verpleegkundige aan het werk is.
 • Een team dat rechtstreeks in contract staat met zorgvragers.
 1. Zorgkundige van het jaar:
 • In het bezit van een zorgkundig diploma.
 • Op heden werkzaam als zorgkundige.
  • Deelname is uitgesloten indien men direct of indirect meewerkt aan de organisatie van deze wedstrijd.
  • Deelname aan de wedstrijd is niet geldig indien de bovenvermelde deelnemingsvoorwaarden niet zijn vervuld.

Artikel 3. Verloop van de wedstrijd

3.1 Nominatiefase

  • De eerste fase is de nominatiefase, waarbij potentiële deelnemers kunnen genomineerd worden door derden (zoals familie, vrienden, collega’s, patiënten) met oog op deelname aan de wedstrijd.
  • De duurtijd van de nominatiefase zal tijdig worden meegedeeld via de website https://nurseoftheyear.be.
  • Als een potentiële deelnemer genomineerd wordt, ontvangt hij of zij een melding per e-mail waarna hij of zij diens deelname kan bevestigen. Na deelname, dient de deelnemer zijn of haar online-profiel aan te vullen met minstens de nodige contactgegevens zodat House of Talents de deelnemer kan contacteren voor het verdere verloop van de wedstrijd.

3.2 Stemfase

  • Tijdens de stemfase dient de deelnemer zoveel mogelijk stemmen verzamelen via zijn of haar eigen netwerk.
  • Iedere stem is een unieke stem, hetgeen technisch wordt voorzien in de stemmodule.
  • De duurtijd van de stemfase zal tijdig worden meegedeeld via de website https://nurseoftheyear.be.

3.3 Winnaarsfase

 • In de drie categorieën zal telkens een top 2 worden samengesteld bestaande uit de deelnemers met de meeste unieke stemmen. Zij zullen worden gecontacteerd en uitgenodigd voor een testsessie, waarbij de volgende competenties en vaardigheden worden getest door een vakjury aan de hand van de nodige objectieve parameters:
  • Technische vaardigheden
  • Teamvaardigheden
 • De winnaars van de testsessie worden vervolgens door dezelfde vakjury gekozen en bekendgemaakt tijdens de award show.

Artikel 4. Beslissing van de vakjury

 1. De uitslag van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaars, is bindend, definitief en onherroepelijk. Het kan niet worden aangevochten.
 2. Over het verloop van de wedstrijd, het beslissingsproces van de vakjury en de totstandkoming van de uitslag, zal niet worden gecommuniceerd door House of Talents, noch door de individuele vakjuryleden.

Artikel 5. Prijzen

 1. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders.
 2. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
 3. House of Talents kan op elk ogenblik een prijs wijzigen.
 4. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.
 5. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een wettelijke of commerciële garantieregeling geldt, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op garantie rechtstreeks uitgeoefend bij de fabrikant, verkoper of invoerder.

Artikel 6. Gedragsregels en toezicht op de wedstrijd

 1. De deelnemer verbindt zich ertoe:
  • De deelnemingsvoorwaarden (artikel 2) voorafgaand aan de deelname goed te controleren en te garanderen dat hij of zij aan de voorwaarden voldoet en zal blijven voldoen gedurende de volledige duur van de wedstrijd.
  • De technische en veiligheidsfunctionaliteiten van de stemmodule niet te omzeilen of te manipuleren.
  • Iedere door de deelnemer vastgestelde vorm van misbruik, omzeiling of manipulatie van de functionaliteiten van de stemmodule door een derde partij, onmiddellijk te melden aan House of Talents.
  • De tests die tijdens de winnaarsfase moeten uitgevoerd worden, eerlijk en volgens de instructies van de vakjury uit te voeren.
  • Geen uitlatingen te doen die kwetsend, agressief, bedreigend, beledigend, ongepast of feitelijk onjuist zijn, of die anderszins een negatieve impact kunnen hebben op het imago van House of Talents, de vakjuryleden of andere deelnemers aan de wedstrijd, ongeacht via welk kanaal (bv. mondeling, sociale media, pers, enz.), en dit zowel tijdens als na de afloop van de wedstrijd.
 2. Ingeval van een vastgestelde inbreuk op een of meerdere gedragsregels kan House of Talents eigenmachtig:
  • De deelnemer uitsluiten van de huidige en/of toekomstige wedstrijd(en) en/of diens recht op enige prijs.
  • De teruggave eisen van een eventueel reeds overhandigde prijs, dan wel een vervangende schadevergoeding, naar keuze van House of Talents.

Het voorgaande geldt onverminderd het recht van House of Talents op het eisen van een aanvullende schadevergoeding voor alle bijkomende geleden schade (zowel directe schade als indirecte schade zoals imagoschade) ingevolge het niet-naleven van de deelnemingsvoorwaarden of de gedragsregels.

3. Ingeval van een vastgestelde inbreuk op een of meerdere gedragsregels, zal de deelnemer House of Talents integraal vrijwaren voor alle aanspraken en vorderingen van derden die tegen House of Talents worden ingesteld als gevolg van dergelijke inbreuk, alsook voor alle kosten die daaruit voortvloeien.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. House of Talents is niet verantwoordelijk voor mogelijke indirecte op gevolgschade, zoals lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
 2. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid vanwege House of Talents.
 3. House of Talents is niet aansprakelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.
 4. Indien House of Talents genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan House of Talents hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 8. Persoonsgegevens

 1. De persoonsgegevens van de deelnemers worden door House of Talents verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”), evenals de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
 2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van House of Talents alsook andere online-kanalen van eventuele medeorganisatoren alsook in geschreven pers.
 3. De persoonsgegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.
 4. Het volledige beleid van House of Talents met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kan worden geraadpleegd onder het luik ‘privacybeleid’ zoals vermeld op deze website (https://nurseoftheyear.be/privacy-policy).

Artikel 9. Varia

 1. De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van dit wedstrijdreglement zal toch haar maximaal toegelaten gevolg behouden en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen. De nietige, ongeldige of onafdwingbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo dicht mogelijk aanleunt bij de oorspronkelijke intentie van partijen.
 2. Op dit wedstrijdreglement is enkel het Belgische recht van toepassing.
 3. Alle betwistingen met betrekking tot dit wedstrijdreglement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van House of Talents.