Privacybeleid

NURSE OF THE YEAR

Deze Website host deze pagina en verzamelt bepaalde Persoonsgegevens van de Gebruikers.

Op de Gebruikers zijn mogelijk verschillende beschermingsnormen van toepassing en daarom zijn op bepaalde Gebruikers mogelijk uitgebreidere normen van toepassing. Meer informatie over de beschermingscriteria is te vinden in het artikel Toepasselijkheid.

Dit document kan ter referentie worden afgedrukt met behulp van de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

EIGENAAR EN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BVBA House of Talents, met zetel te 8500 KORTRIJK, President Kennedypark 8 B, KBO 0555.937.484 en haar gelieerde vennootschappen Sales Talents, Care Talents, Financial Talents, HR Talents, Executive Talents, Digi Talents, Next ICT, BTS Food, Arcq, Chaintec Group, Mides en Value Builders, allen samen hierna “HOUSE OF TALENTS” genoemd.

Eigenaar contact-e-mailadres: GDPR@houseoftalents.be

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

Onder het soort gegevens dat deze Website zelf of door middel van derden verzamelt, vallen: voornaam; achternaam; telefoonnummer; Btw-nummer; naam bedrijf; fysiek adres; land; e-mailadres; Postcode; verschillende Gegevenstypes; stad; Tracker; Gebruiksgegevens; website; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld); Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; aantal Gebruikers; apparaatgegevens; sessiestatistieken; latitude (van plaats); longitude (van plaats); browserinformatie; antwoorden op vragen; klikken; toetsenbord-events; bewegingssensor-events; muisbewegingen; scroll-positie; touch-events.

De volledige informatie over elk soort verzamelde Persoonsgegevens staat in de daaraan gewijde artikelen van dit privacybeleid of in specifieke tekst en uitleg die voorafgaand aan de Gegevensverzameling wordt weergegeven.
Persoonsgegevens kunnen door de Gebruiker zelf worden aangeleverd of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld bij het gebruik van deze Website.
Tenzij anders aangegeven, is het verstrekken van alle door deze Website gevraagde Gegevens verplicht en als u deze Gegevens niet verstrekt, kan deze Website haar Diensten mogelijk niet verlenen. In gevallen waarin deze Website specifiek aangeeft dat bepaalde Gegevens niet verplicht zijn, kunnen Gebruikers kiezen of ze deze Gegevens al dan niet verstrekken, zonder gevolgen voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst.
Als Gebruikers niet zeker weten welke Persoonsgegevens verplicht verstrekt moeten worden, kunnen zij contact opnemen met de Eigenaar.
Het gebruik van Cookies – of andere tracking tools – door deze Website of door de eigenaren van de diensten van derden die worden gebruikt door deze Website dient om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doelen die in dit document en in het Cookiebeleid worden aangegeven, indien daarvan sprake is.

De Gebruikers zijn verantwoordelijk voor Persoonsgegevens van derden die worden verkregen, gepubliceerd of gedeeld door deze Website en zij bevestigen dat zij toestemming van de derde partij hebben om de Gegevens aan de Eigenaar te verstrekken.

WIJZE EN PLAATS VAN DE GEGEVENSVERWERKING

De Eigenaar neemt passende beveiligingsmaatregelen om onbevoegde toegang tot, bekendmaking, wijziging of vernietiging van de Gegevens zonder toestemming te voorkomen.
De verwerking van de Gegevens vindt plaats met gebruik van computers en/of IT-tools, waarbij organisatieprocedures en werkwijzen worden gevolgd die nauw aansluiten op de aangegeven doelen. Naast de Eigenaar kunnen de Gegevens in bepaalde gevallen ook toegankelijk zijn voor bepaalde met de verwerking belaste personen die zijn betrokken bij de exploitatie van deze Website (beheer, verkoop, marketing, juridisch, systeembeheer) of door de Eigenaar als Gegevensverwerkers aangestelde externe partijen (zoals externe technische serviceproviders, mailprogramma’s, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus). De bijgewerkte lijst van deze partijen kan te allen tijde bij de Eigenaar worden aangevraagd.

De Eigenaar mag Persoonsgegevens met betrekking tot Gebruikers verwerken in een van de volgende gevallen, indien:

 • Gebruikers hun toestemming voor een of meerdere specifieke doelen hebben gegeven; Opmerking: In bepaalde rechtsgebieden mag de Eigenaar mogelijk Persoonsgegevens verwerken totdat de Gebruiker hiertegen bezwaar maakt (“opt-out”), zonder dat daarvoor toestemming nodig is of zich een van de volgende rechtsgronden voordoet. Dit geldt echter niet wanneer Europees gegevensbeschermingsrecht van toepassing is op de verwerking van Persoonsgegevens;
 • het verstrekken van Gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of voor eventuele precontractuele verplichtingen daarvan;
 • de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de Eigenaar rust;
 • de verwerking gerelateerd is aan een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar of van derden.

In ieder geval is de Eigenaar graag bereid om de specifieke rechtsgrond te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een noodzakelijk vereiste om een overeenkomst te sluiten.

De Gegevens worden verwerkt in de vestigingskantoren van de Eigenaar en andere plaatsen waar de partijen die bij de verwerking zijn betrokken zich bevinden.

Afhankelijk van de locatie van Gebruikers, kan de doorgifte van persoonsgegevens inhouden dat de Gegevens van de Gebruikers worden doorgegeven naar een ander land dan het eigen land. Voor meer informatie over de verwerkingslocatie van dergelijke doorgegeven Gegevens, kunnen Gebruikers het artikel met details over de verwerking van Persoonsgegevens raadplegen.

Indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn, hebben Gebruikers ook recht op informatie over de rechtsgrond van de doorgifte van Gegevens naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die door de Eigenaar zijn genomen om hun Gegevens te beschermen.

Als een dergelijke doorgifte plaatsvindt, kunnen Gebruikers meer te weten komen door de relevante artikelen in dit document te raadplegen of door navraag te doen bij de Eigenaar met behulp van de informatie in het onderdeel contact.

Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Daarom geldt het volgende:

 • Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Eigenaar en de Gebruiker worden bewaard totdat deze overeenkomst volledig is uitgevoerd.
 • Persoonsgegevens die ten behoeve van de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar zijn verzameld, worden bewaard zolang dat nodig is om deze doelen te verwezenlijken. Gebruikers kunnen specifieke informatie over de gerechtvaardigde belangen die de Eigenaar nastreeft vinden in de relevante artikelen van dit document of door contact op te nemen met de Eigenaar.

De Eigenaar kan worden toegestaan om Persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor een dergelijke verwerking, zolang deze toestemming niet wordt ingetrokken. Bovendien kan de Eigenaar verplicht zijn om Persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting of in opdracht van een overheidsinstelling.

Na afloop van de bewaartermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Daarom kan het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden opgelegd na het verstrijken van de bewaartermijn.

HET DOEL VAN DE VERWERKING

De Gegevens ten aanzien van de Gebruiker worden verzameld zodat de Eigenaar zijn Dienst kan verlenen, kan voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, kan reageren op handhavingsverzoeken, zijn rechten en belangen (of die van zijn Gebruikers of derden) kan beschermen, kwaadwillige of frauduleuze activiteiten kan detecteren, en voor de volgende doeleinden: Contact met de Gebruiker, Analyses, Weergave van content van externe platforms, Adverteren, Remarketing en gedragsgerichte reclame, Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s, Contacten beheren en berichten verzenden, Interactie met live chatplatforms, Spambescherming, Tagbeheer en Interactie met externe sociale netwerken en platforms.

Voor specifieke informatie over de Persoonsgegevens die voor elk doel worden gebruikt, kan de Gebruiker het onderdeel “Gedetailleerde informatie over de verwerking van Persoonsgegevens” raadplegen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verzameld met gebruik van de volgende diensten:

 • Adverteren

  Met dit type dienstverlening kunnen Gebruikersgegevens worden gebruikt voor advertentiecommunicatiedoeleinden. Deze communicatie wordt weergegeven in de vorm van banners en andere advertenties op deze Website, die kunnen zijn gebaseerd op de belangstelling van de Gebruiker.
  Dit betekent niet dat alle Persoonsgegevens voor dit doel worden gebruikt. Informatie en gebruiksvoorwaarden staan hieronder weergegeven.
  Bepaalde hieronder aangegeven diensten kunnen gebruikmaken van Trackers om Gebruikers te identificeren of ze kunnen een gedragsmatige retargetingtechniek toepassen, i.e. het weergeven van advertenties die zijn gericht op de belangstelling en het gedrag van de Gebruiker, ook buiten deze Website. Lees voor meer informatie hierover het privacybeleid van de betreffende diensten.
  Dit soort diensten biedt meestal de mogelijkheid tot het afmelden voor dergelijke tracking. Naast een opt-outfunctie die door een van de onderstaande diensten wordt aangeboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het in het onderdeel “Hoe u zich kunt afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties” in dit document.

  Facebook Audience Network (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Audience Network is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd Lees het gegevensbeleid van Facebook voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook.

  Deze Website kan ID’s gebruiken voor mobiele apparaten (waaronder de Android Advertising ID of Advertising Identifier voor iOS) en met cookies vergelijkbare technologie om de Facebook Audience Network-dienst te laten werken. Een van de manieren waarop Audience Network advertenties toont, is door gebruik van de advertentievoorkeuren van de Gebruiker. De Gebruiker kan dit aanpassen in de Instellingen voor advertenties op Facebook.

  Gebruikers kunnen zich afmelden van bepaalde gerichte advertenties van het Audience Network via de toepasselijke advertentie-instellingen voor mobiele telefoons op het apparaat of door het volgen van de aanwijzingen in andere aan het Audience Network gerelateerde bepalingen in dit privacybeleid, indien daarvan sprake is.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker; unieke identificatie van apparaten voor adverteren (Google Advertiser ID of IDFA, bijvoorbeeld).

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) (Facebook Ireland Ltd)

  Vergelijkbare doelgroepen in Facebook is een advertentie- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd die via aangepaste doelgroepen in Facebook verzamelde gegevens gebruikt om advertenties weer te geven aan Gebruikers met vergelijkbaar gedrag als Gebruikers die al op een aangepaste doelgroepen-lijst staan vanwege hun eerdere gebruik vandeze Website of interactie met relevante content in de apps en diensten van Facebook.
  Op basis van deze gegevens worden door Vergelijkbare doelgroepen in Facebook (Lookalike Audience) voorgestelde gepersonaliseerde advertenties getoond aan Gebruikers.

  Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Google Ad Manager (Google Ireland Limited)

  Google Ad Manager is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee de Eigenaar advertentiecampagnes kan organiseren in combinatie met externe advertentienetwerken, waarmee de Eigenaar, tenzij in dit document anders wordt aangegeven, geen directe relatie heeft. Als u meer wilt weten over Google’s gebruik van gegevens, gaat u naar Google’s partner policy.
  Deze dienst gebruikt de “DoubleClick”-cookie, die het gebruik van deze Website volgt en het gedrag van de Gebruiker ten aanzien van advertenties en aangeboden producten en diensten.

  Gebruikers kunnen ervoor kiezen om alle DoubleClick-cookies uit te zetten door te gaan naar: Advertentie-instellingen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

  Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

  Microsoft Advertising is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out.

 • Analyses

  De diensten die staan beschreven in dit onderdeel stellen de Eigenaar in staat het internetverkeer te volgen en te analyseren en dit kan worden gebruikt om het gebruiksgedrag in kaart te brengen.

  Google Analytics (Google Ireland Limited)

  Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

  Google Analytics 4 is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (“Google”). Google gebruikt de verzamelde Gegevens om het gebruik van deze Website, te volgen en te onderzoeken, om rapporten over de activiteiten ervan op te stellen en deze te delen met andere diensten van Google.
  Google kan de verzamelde Gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in te kaderen en te personaliseren.
  In Google Analytics 4 worden IP-adressen gebruikt op het moment van het verzamelen en vervolgens verwijderd voordat enige gegevens in een datacenter of op een server worden vastgelegd. Meer informatie is te vinden in de officiële documentatie van Google.

  Verwerkte Persoonsgegevens: aantal Gebruikers; apparaatgegevens; browserinformatie; Gebruiksgegevens; latitude (van plaats); longitude (van plaats); sessiestatistieken; stad; Trackers.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  WordPress Stat

  WordPress Stats is een analyseservice die wordt aangeboden door Automattic Inc. of door Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., afhankelijk van hoe de Eigenaar de Gegevensverwerking beheert.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid.

 • Beheren van openings- en uitnodigingspagina’s

  Met dit soort diensten kunt u openings- en uitnodigingspagina’s bouwen en beheren, i.e. pagina’s voor de presentatie van een product of dienst en waarop u uw contactinformatie kunt toevoegen, zoals een e-mailadres.
  Het beheer van deze pagina’s houdt in dat deze services de Persoonsgegevens behandelen die door de pagina’s worden verzameld, waaronder Gebruiksgegevens.

  Mailchimp Landing Page (The Rocket Science Group LLC)

  Mailchimp Landing Page is een beheersservice voor openingspagina’s die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC, waarmee deze Website e-mailadressen van Gebruikers die belangstelling hebben voor zijn dienst kan verzamelen.
  Met Mailchimp Landing Page kan de Eigenaar de reacties van de Gebruiker volgen en analyseren ten aanzien van het websiteverkeer of gedrag ten aanzien van wijzigingen in de structuur, tekst of andere componenten van de gemaakte openingspagina’s.

  Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; land; naam bedrijf; telefoonnummer; voornaam.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Contact met de Gebruiker

  Contactformulier (deze Website)

  Door het contactformulier in te vullen met zijn/haar Gegevens, geeft de Gebruiker deze Website toestemming deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatieverzoeken, aanvragen voor prijsopgaven en andere soorten verzoeken die in de kop van het formulier worden aangegeven.

  Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; Btw-nummer; e-mailadres; fysiek adres; land; naam bedrijf; Postcode; stad; telefoonnummer; verschillende Gegevenstypes; voornaam.

  Mailinglijst of nieuwsbrief (deze Website)

  Door registratie voor de mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker toegevoegd aan de lijst van contacten die emailberichten kunnen ontvangen met informatie van commerciële of promotionele aard in relatie met deze Website. Uw e-mailadres kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als u zich aanmeldt voor deze Website of na het doen van een aankoop.

  Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; Gebruiksgegevens; land; naam bedrijf; Postcode; stad; telefoonnummer; voornaam; website.

 • Contacten beheren en berichten verzenden

  Met dit soort diensten kan een database van e-mailcontacten, telefooncontacten of andere contacten worden beheerd voor communicatie met de Gebruiker.
  Deze diensten kunnen ook gegevens verzamelen over de datum en het tijdstip waarop het bericht is gezien door de Gebruiker, en over de interactie van de Gebruiker hiermee, zoals het klikken op koppelingen in het bericht.

  Mailchimp (The Rocket Science Group LLC)

  Mailchimp is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door The Rocket Science Group LLC.

  Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; fysiek adres; land; naam bedrijf; telefoonnummer; voornaam.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Mailjet (SAS Mailjet)

  Mailjet is een dienst voor het beheren van e-mailadressen en het verzenden van berichten, die wordt aangeboden door SAS Mailjet.

  Verwerkte Persoonsgegevens: achternaam; e-mailadres; Gebruiksgegevens; naam bedrijf; telefoonnummer; voornaam.

  Verwerkingslocatie: Frankrijk – Privacybeleid.

 • Interactie met externe sociale netwerken en platforms

  Met dit type diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met sociale netwerken of andere externe platforms vanaf de pagina’s van deze Website.
  De interactie en informatie die worden verkregen door deze Website worden altijd beheerst door de privacy-instellingen van de Gebruiker voor elk sociale netwerk.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds verkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.
  We raden u aan om uit te loggen van de betreffende diensten om ervoor te zorgen dat de in deze Website verwerkte gegevens niet opnieuw worden gekoppeld aan het profiel van de Gebruiker.

  Vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets (Meta Platforms Ireland Limited)

  De vind ik leuk-knop van Facebook en sociale widgets zijn diensten die worden aangeboden door Meta Platforms Ireland Limited waarmee interactie met het sociale netwerk van Facebook mogelijk is.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

  LinkedIn-knop en sociale widgets (LinkedIn Corporation)

  De LinkedIn-knop en sociale widgets zijn diensten waarmee interactie mogelijk is met het sociale netwerk LinkedIn, die worden aangeboden door LinkedIn Corporation.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Interactie met live chatplatforms

  Met dit soort diensten is rechtstreeks interactie mogelijk met externe platforms voor live chats vanaf de pagina’s van deze Website, zodat u contact kunt opnemen met de ondersteuningsdienst van deze Website of contact met u opgenomen kan worden door deze dienst.
  Als een van deze diensten is geïnstalleerd, kan deze browse- en Gebruiksgegevens verzamelen op de pagina’s waarop deze is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers de dienst niet actief gebruiken. Daarnaast kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

  Facebook Messenger Customer Chat (Facebook, Inc.)

  De Facebook Messenger Customer Chat is een dienst voor interactie met het Facebook Messenger-live chatplatform die wordt aangeboden door Facebook, Inc.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Gegevens meegedeeld tijdens het gebruik van de service; Tracker.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

 • Remarketing en gedragsgerichte reclame

  Met dit soort diensten kunnen deze Website en zijn partners geïnformeerd advertenties optimaliseren en aanbieden op basis van eerder gebruik van deze Website door de Gebruiker.
  Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt door het volgen van Gebruiksgegevens en door gebruik van Trackers. Deze informatie wordt doorgegeven aan de partners die de remarketing en gedragsgerichte advertentie-activiteiten beheren.
  Bepaalde diensten bieden een remarketingoptie op basis van lijsten met e-mailadressen.
  Naast de opt-outfuncties die worden aangeboden door een van de onderstaande Diensten, kunnen Gebruikers zich ook afmelden op de Opt-outpagina van het Network Advertising Initiative.

  Gebruikers kunnen zich ook afmelden voor bepaalde advertentiefuncties via de toepasselijke apparaatinstellingen, zoals de advertentie-instellingen op het toestel zelf voor mobiele telefoons of advertentie-instellingen in het algemeen.

  LinkedIn Website Retargeting (LinkedIn Corporation)

  LinkedIn Website Retargeting is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door LinkedIn Corporation en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van LinkedIn.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid – Opt Out.

  Google Signals (Google Ireland Limited)

  Deze Website gebruikt Google Signals, een functie van Google Analytics, die de bezoekinformatie die deze verzamelt van deze Website koppelt aan informatie van Google van accounts van aangemelde gebruikers van Google-accounts die toestemming hebben gegeven voor deze koppeling om advertenties te personaliseren. Deze Google-informatie kan bestaan uit de locatie van de Gebruiker, zoekgeschiedenis, YouTube-geschiedenis en gegevens van sites die samenwerken met Google – en wordt gebruikt om geaggregeerde en geanonimiseerde inzichten te bieden in het gedrag van Gebruikers op verschillende apparaten.

  Als Gebruikers onder de beschreven koppeling vallen, kunnen zij deze Gegevens inzien en/of verwijderen via My Activity dat door Google wordt aangeboden.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Remarketing in Google Ads (Google Ireland Limited)

  Remarketing in Google Ads is een remarketing- en gedragsgerichte dienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk Google Ads en de DoubleClick-cookie.

  Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Google uitschakelen in de Advertentie-instellingen van Google.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Facebook Remarketing (Facebook Ireland Ltd)

  Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte reclame die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

  Aangepaste doelgroepen in Facebook (Custom Audience) (Facebook Ireland Ltd)

  Aangepaste doelgroepen in Facebook is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte advertenties die wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd en die de activiteit van deze Website koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

  Gebruikers kunnen het gebruik van Trackers om advertenties te personaliseren door Facebook uitschakelen op deze opt-outpagina.

  Verwerkte Persoonsgegevens: e-mailadres; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid – Opt Out.

 • Spambescherming

  Deze soort diensten analyseren het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van Gebruikers bevat om het te filteren van delen van verkeer, berichten en content die als spam worden herkend.

  Google reCAPTCHA (Google Ireland Limited)

  Google reCAPTCHA is een spambeschermingsdienst die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.
  Het gebruik van reCAPTCHA is onderworpen aan het privacybeleid en de algemene voorwaarden van Google.

  Verwerkte Persoonsgegevens: antwoorden op vragen; bewegingssensor-events; Gebruiksgegevens; klikken; muisbewegingen; scroll-positie; toetsenbord-events; touch-events; Trackers.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • Tagbeheer

  Dit type dienst helpt de Eigenaar bij het beheren van tags of scripts die op gecentraliseerde wijze nodig zijn voor deze Website.
  Hierdoor stromen de Gegevens van de Gebruikers door deze diensten, wat kan leiden tot het bewaren van deze Gegevens.

  Google Tag Manager (Google Ireland Limited)

  Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google Ireland Limited.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

 • Weergave van content van externe platforms

  Met dit soort diensten kunt u content die op externe platforms is gehost direct op de pagina’s van deze Website bekijken en hiermee interacties uitvoeren.
  Als dit type dienst is geïnstalleerd, kan deze nog steeds websiteverkeersgegevens verzamelen voor de pagina’s waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als de Gebruikers deze niet gebruiken.

  Google Fonts (Google Ireland Limited)

  Google Fonts is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Tracker.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

  Font Awesome (Fonticons, Inc. )

  Font Awesome is een dienst voor de visualisering van lettertypes, die wordt aangeboden door Fonticons, Inc. waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: VS – Privacybeleid.

  Google Maps widget (Google Ireland Limited)

  Google Maps is een dienst voor de visualisering van kaarten, die wordt aangeboden door Google Ireland Limited waarmee deze Website dit soort content op zijn pagina’s kan opnemen.

  Verwerkte Persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; Trackers.

  Verwerkingslocatie: Ierland – Privacybeleid.

INFORMATIE OVER AFMELDEN VOOR OP BELANGSTELLING GEBASEERDE ADVERTENTIES

In aanvulling op de afmeldingsmogelijkheden die door de in dit document vermelde diensten worden geboden, kunnen Gebruikers meer informatie vinden over hoe zij zich in het algemeen kunnen afmelden voor op belangstelling gebaseerde advertenties in het desbetreffende gedeelte van het Cookiebeleid.

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot hun Gegevens die door de Eigenaar worden verwerkt.

Gebruikers die recht hebben op uitgebreidere beschermingsnormen, kunnen elk van de hieronder beschreven rechten uitoefenen. In alle andere gevallen kunnen Gebruikers bij de Eigenaar navragen welke rechten op hen van toepassing zijn.

Gebruikers hebben in het bijzonder het recht om het volgende te doen:

 • Hun toestemming te allen tijde in te trekken. Gebruikers hebben het recht om hun toestemming in te trekken indien zij eerder hun toestemming hebben gegeven voor de verwerking van hun Persoonsgegevens.
 • Bezwaar te maken tegen verwerking van hun Gegevens. Gebruikers hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun gegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrond dan toestemming. Meer informatie is te vinden in het specifieke artikel hieronder.
 • Toegang tot hun Gegevens te verkrijgen. Gebruikers hebben het recht te weten of de Eigenaar de Gegevensverwerking uitvoert, kennis te nemen van bepaalde aspecten van de verwerking en een kopie te krijgen van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Te controleren en rectificatie te verzoeken. Gebruikers hebben het recht om de juistheid van hun Gegevens te controleren en om bijwerking of rectificatie hiervan te verzoeken.
 • De verwerking van hun Gegevens te beperken. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de verwerking van hun Gegevens te beperken. In dat geval zal de Eigenaar hun Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan het opslaan ervan.
 • Hun Persoonsgegevens te laten wissen of op andere wijze te laten verwijderen. Gebruikers hebben onder bepaalde omstandigheden het recht om de Eigenaar hun Gegevens te laten wissen.
 • Hun Gegevens te ontvangen en deze te laten doorgeven naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruikers hebben het recht hun Gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en, indien technisch mogelijk, die Gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en dat de verwerking is gebaseerd op toestemming van de Gebruiker, op een overeenkomst waarbij de Gebruiker partij is of op precontractuele verplichtingen die daaruit voortvloeien.
 • Een klacht in te dienen. Gebruikers hebben het recht een vordering in te stellen bij hun bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de Eigenaar is opgedragen of met als doel de gerechtvaardigde belangen van de Eigenaar, kan de Gebruiker bezwaar maken tegen deze verwerking door ter rechtvaardiging van het bezwaar een reden op te geven die verband houdt met zijn of haar specifieke situatie.

Gebruikers moeten zich er echter van bewust zijn dat, indien hun Persoonsgegevens worden verwerkt voor directmarketingdoeleinden, zij te allen tijde zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen die verwerking. Gebruikers kunnen zich op de hoogte stellen of de Eigenaar Persoonsgegevens verwerkt voor directmarketingdoeleinden, in de relevante artikelen van dit document.

Verzoeken om Gebruikersrechten uit te oefenen, kunnen aan de Eigenaar worden gericht via de contactgegevens die in dit document worden verstrekt. Deze verzoeken zijn kosteloos en zullen door de Eigenaar zo spoedig mogelijk en altijd binnen één maand worden behandeld.

TOEPASSELIJKHEID VAN UITGEBREIDERE BESCHERMINGSNORMEN

Hoewel de meeste bepalingen van dit document betrekking hebben op alle Gebruikers, zijn sommige bepalingen uitdrukkelijk alleen van toepassing indien uitgebreidere beschermingsnormen van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens.

Dergelijke uitgebreidere beschermingsnormen zijn van toepassing wanneer de verwerking:

 • wordt uitgevoerd door een in de EU gevestigde Eigenaar;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en verband houdt met het aanbieden van betaalde of onbetaalde goederen of diensten aan die Gebruikers;
 • betrekking heeft op de Persoonsgegevens van Gebruikers in de EU en waarmee de Eigenaar het gedrag van die Gebruikers in de EU kan controleren.